QUY TẮC ĐỌC CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ1. KINH CHIỀU 1

 • Đọc trong Lễ Trọng 1.

2. KINH SÁCH

 • Đọc trong Lễ Kính và Lễ Trọng.
 • Lễ Nhớ và Lễ Nhớ Tùy Ý: Thánh thi, Ca vịnh, Điệp ca và Bài đọc 1 theo Ngày trong Tuần. Bài đọc 2: đọc trong Lễ Thánh/Chân Phước được cử hành.

3. KINH SÁNG

 • Đọc trong Lễ Kính và Lễ Trọng.
 • Lễ Nhớ: Thánh thi, Ca vịnh, Điệp ca, Lời Chúa, Lời cầu theo Ngày trong Tuần; hoặc Điệp ca Tin mừng và Lời nguyện theo Lễ cử hành. Vì lý do mục vụ quan trọng, có thể cử hành Lễ Thánh/Chân Phước như Phần Chung.
 • Lễ Nhớ Tùy Ý: Theo Ngày trong Tuần. Vì lý do mục vụ quan trọng, có thể cử hành Lễ Thánh/Chân Phước như Lễ Nhớ, hoặc như Phần Chung.

4. KINH TRƯA

 • Đọc trong Lễ Kính và Lễ Trọng.
 • Lễ Nhớ: Thánh thi, Ca vịnh, Điệp ca, Lời Chúa, Lời nguyện theo Ngày trong Tuần. Vì lý do mục vụ quan trọng, có thể cử hành Lễ Thánh/Chân Phước như Phần Chung.
 • Lễ Nhớ Tùy Ý: Theo Ngày trong Tuần. Vì lý do mục vụ quan trọng, có thể cử hành Lễ Thánh/Chân Phước như Lễ Nhớ, hoặc như Phần Chung.

5. KINH CHIỀU 2

 • Đọc trong Lễ Kính và Lễ Trọng.
 • Lễ Nhớ: Thánh thi, Ca vịnh, Điệp ca, Lời Chúa, Lời cầu theo Ngày trong Tuần; hoặc Điệp ca Tin mừng và Lời nguyện theo Lễ cử hành. Vì lý do mục vụ quan trọng, có thể cử hành Lễ Thánh/Chân Phước như Phần Chung.
 • Lễ Nhớ Tùy Ý: Theo Ngày trong Tuần. Vì lý do mục vụ quan trọng, có thể cử hành Lễ Thánh/Chân Phước như Lễ Nhớ ở trên, hoặc như Phần Chung.

MÙA CHAY

Trong Mùa Chay, không cử hành Lễ Nhớ Thánh/Chân Phước. Vì lý do mục vụ quan trọng, có thể nhớ Thánh/Chân Phước như sau:

 • Giờ KINH SÁCH: sau Bài Đọc 2 của Mùa Chay, có thể đọc Bài Đọc về Thánh/Chân Phước, cùng với Xướng đáp và Lời nguyện.
 • Giờ KINH SÁNG và KINH CHIỀU: bỏ Phần Kết của Giờ cử hành, đọc Điệp ca Tin mừng và Lời nguyện của Thánh/Chân Phước, và đọc Phần Kết.

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG