THÁNH FMA
Thánh Maria Domenica Mazzarello
Được phong Á thánh: ngày 20.11.1938 Được phong Hiển thánh: ngày 24.06.1951 Kính nhớ: ngày 13.05...
READ MORE
Đấng đáng kính Têxêxa Valsé Pantellini
Khởi sự Án kiện: ngày 06.12.1926 Tuyên phong Đấng đáng kính: ngày 12.07.1982 Có một nền Giáo dục...
READ MORE
Chân phước Eusebia Palomino
Tiến trình Phong thánh: ngày 12.04.1982 Được tuyên Đáng kính: ngày 17.12.1996 Được phong Chân...
READ MORE
Chân Phước Maria Romero Meneses
Được phong Chân Phước: ngày 14.04.2002 Thuở Ấu thơ Maria Romero Menenses sinh ngày...
READ MORE
Chân Phước Giuse Calasanz, Chân Phước Enrico Aparicio và 93 bạn tử đạo

Chân Phước Giuse Calasanz, Chân Phước Enrico Aparicio và 93 bạn tử đạo

READ MORE
error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG