Chân Phước Mi-ca-en Rua

CHÂN PHƯỚC MICAE RUA
Một môn sinh – một khuôn mẫu – một người kế vị


Chia đôi mọi sự

Chân Phước Mi-ca-en Rua, Đấng Kế vị đầu tiên của Don Bosco.

Mi-ca-en Rua sinh ngày 09.06.1837 tại Tô-ri-nô, là con út trong một gia đình có 9 người con. Micaen Rua đã đến sinh hoạt tại Nguyện Xá năm 1852. Một ngày nọ, Don Bosco đã nói với cậu: “Chúng ta sẽ chia đôi mọi sự với nhau”. Rua là một trong nhóm học sinh đầu tiên mà Don Bosco muốn đào tạo để trở nên những tu sĩ Sa-lê-diêng.

Những Trách vụ đảm nhận

Trong suốt 36 năm, Micaen Rua đã trở thành một cộng tác viên thân tín nhất của Don Bosco trong mọi giai đoạn hình thành nên Tu Hội Sa-lê-diêng. Ngài tuyên khấn lần đầu vào năm 1835, và là vị linh hướng thiêng liêng đầu tiên của Tu Hội ở tuổi 22 (1859). Ngài được thụ phong linh mục năm 1860 và trở thành vị Giám Đốc đầu tiên của Trường Mirabello ở tuổi 26 (1863-1865), rồi sau đó làm phó Giám đốc của Valdocco với 700 học sinh và phó Bề Trên của Tu Hội. Ngài cũng điều hành tờ báo Letture Cattoliche, chịu trách nhiệm về việc đào luyện (1869) và vấn đề nhân sự của Tu Hội. Năm 1875, ngài được đặt làm vị linh hướng của các Nữ tu Sa-lê-diêng, và đồng hành cùng Don Bosco trên các hành trình của Ngài.

Đấng Kế Vị Đầu Tiên của Don Bosco

Theo ý muốn rõ rệt của Đấng Sáng lập, năm 1884, Đức Thánh Cha Leo XIII đã chỉ định ngài làm Đấng Kế vị Don Bosco và Ngài đã trở thành Bề Trên Cả của Tu Hội vào năm 1888. Cha Micaen Rua được coi như một “Bộ Luật Sống” vì ngài tuân giữ xác đáng các luật lệ, tuy nhiên ngài cũng luôn tỏ ra tình cha đến độ người ta cũng coi ngài như “một vị vua của lòng nhân ai”.

Chứng Kiến sự Phát Triển mạnh mẽ của Tu Hội

Với việc gia tăng số các hội viên và sự phát triển các công cuộc, Ngài đã gởi các Sa-lê-diêng đi khắp thế giới, và lưu tâm đặc biệt đến những cuộc xuất phát truyền giáo.

Trong những cuộc hành trình đến Châu Âu và Trung Đông, ngài an ủi, khích lệ, và luôn hướng mọi người về Don Bosco: “Don Bosco đã nói,…Don Bosco đã làm…, Don Bosco muốn rằng…”. Khi Ngài qua đời vào ngày 06.04.1910 ở tuổi 73, Tu Hội Sa-lê-diêng đã gia tăng số hội viên từ 773 đến 4000, số cộng đoàn gia tăng từ 57 đến 345, số tỉnh dòng từ 6 lên đến 34, và hoạt động trong 33 quốc gia.

Kế tục Trung Thành với Tinh thần của Don Bosco

Khi phong chân phước cho ngài, Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã tuyên bố rằng:”Gia đình Sa-lê-diêng đang thừa hưởng nguồn gốc tinh thần từ Don Bosco, từ sự kế tục trung thành của Don Rua… Ngài đã triển khai tinh thần của vị thánh thành một trường phái, triển khai luật lệ của ngài thành một tinh thần, sự thánh thiện của ngài thành một mẫu gương. Ngài đã biến con suối thành một dòng sông”.

Xác của ngài hiện được lưu giữ trong hầm mộ của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu.

Lễ mừng kính ngài vào ngày 29.10 hằng năm.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG